BESTELLEN - Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliehandel. Voor het bestellen van brandstof gelden specifieke voorwaarden.(*5.16)

1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

1.3 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Oliehandel in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.4 Oliehandel behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.5 Door het gebruik van de internetsite van Oliehandel en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.6. Hoewel wij altijd ons best doen om deze website optimaal te laten draaien, zijn typ en prijsfouten en/of wijzigingen altijd onder voorbehoud. Hierover kunnen geen rechten ontleend worden.

Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Oliehandel zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite is verstuurd c.q. gedaan.

2.3 Koper en Oliehandel komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. In het bijzonder het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Oliehandel gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven. Oliehandel garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

2.5 Oliehandel houdt zich het recht voor om individuele aanbiedingen zonder geldigheidsduur op ieder moment te kunnen intrekken of wijzigen.

2.7 Buitensporige afnames van aanbiedingsproducten die de levertijd/beschikbaarheid van producten kunnen beinvloeden, kunnen worden geweigerd. Uiteraard wordt dit met u besproken.

Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

3.2 Alle product prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting (BTW), maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de afnemer verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 Vanwege marktwerking hebben op maat gemaakte aanbiedingen een geldigheidsduur van 24 uur tenzij anders overeen gekomen.

3.4 Alle opgaven door Oliehandel van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Oliehandel kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

3.5 Door de afnemer aangevraagde prijzen van niet op voorraad zijnde producten kunnen afwijken van de siteprijs ten gevolge van snel stijgende grondstofprijzen.

3.6 Bij alle staffelprijzen vermeldt op de website,  zijn deelleveringen niet mogelijk.

Betaling

4.1 Bestellingen kunnen betaald worden via de door Oliehandel aangeboden online betaalmogelijkheden (Ideal, creditcard of paypal) ofwel per betaling vooraf, genaamd "overschrijving", ofwel per factuur achteraf. Dit laatste is alleen beschikbaar voor terugkerende zakelijke klanten, waarbij de eerste levering proforma plaatsvindt. Dit houdt in dat zakelijke klanten hun eerste levering via de door Oliehandel aangeboden online betaalmogelijkheden (Ideal) dan wel vooruitbetaling geleverd krijgen en vervolgens ingeschreven kunnen worden als "rekening" klant. Voor betalingen die na levering nog niet voldaan zijn, wordt een betalingstermijn van 8 dagen gehanteerd. Na een herinnering zal bij uitblijven van betaling via de justitiële weg het openstaande bedrag alsnog vereffend worden.

4.2 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Oliehandel als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.3 In geval van niet-tijdige betaling is Oliehandel bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en de kosten daaronder inbegrepen.

Aflevering / Levertijd

5.1 Op de internetsite aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Oliehandel is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden vanuit zowel DHL als de leveranciers van Oliehandel. Oliehandel stelt zich niet aansprakelijk voor vertragingen rondom feestdagen.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per email of telefonisch worden gemeld.

5.2.1 De levertijd wanneer een product niet op voorraad is, is indicatief. Door het tekort aan grondstoffen en materialen, kunnen levertijden afwijken van de standaard.

5.2.2 Oliehandel is gerechtigd de aflevering in gedeeltes na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Oliehandel gedragen.

5.3 Oliehandel zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Oliehandel. Oliehandel blijft volledig eigenaar van het (de) geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

5.4 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden & prijzen gelden.

5.5 Oliehandel is niet aansprakelijk voor leveringsproblemen als gevolg van fouten of afwijkingen in het adres van de ontvanger. Eventuele kosten die door de transporteur aan Oliehandel.nl worden doorberekend als gevolg van een (gedeeltelijk)onjuist ingevoerd adres, worden aan de klant (met terugwerkende kracht) doorberekend.

5.6 Oliehandel is niet aansprakelijk voor leveringen waarbij geen geldig huis- of bedrijfsadres ingevuld wordt, anders dan een DHL of Bpost Afhaalpunt. Leveringen aan een postbus zijn niet mogelijk. 

5.7 Wanneer u als klant een bestelling plaatst en niet in de mogelijkheid bent op de dag van levering de bestelling aan te nemen, zonder dat aan Oliehandel te melden, zijn de kosten voor het opnieuw verzenden voor uw rekening.

5.7.1 Wanneer een bestelling door de transporteur aan ons geretourneerd wordt nadat pakket niet is afgehaald bij een servicepunt, houdt Oliehandel zich het recht voor om de bestelling te crediteren met aftrek van de verzendkosten.

5.8 Wanneer u voor een expresser of avondlevering kiest, gaat dit om een levering voor de eerstvolgende werkdag.(Indien u vóór 15.00 uur besteld op een werkdag)

5.9 *Uw bestelling wordt dezelfde dag verzonden wanneer u op werkdagen voor 15.00 uur bestelt en indien uw order uit voorraad leverbaar is.

5.98 Wanneer u ervoor kiest om de bestelling op te halen bij ons magazijn, heeft u daar 14 dagen de gelegenheid voor. Wanneer dit niet gebeurt, zullen wij de order annuleren en crediteren.

5.10 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op de website beschreven levertijden, alsmede het aansprakelijk stellen van Oliehandel.nl op het moment dat een leverdatum wordt gewijzigd. 

5.11 Wanneer u een order wilt annuleren maar deze al in het verzendproces zit, worden alle bijbehorende kosten (weigeringskosten á €8.26 of verzendkosten á €7.95) ingehouden van het te crediteren bedrag.

5.12 Het op de website omschreven aantal werkdagen levertijd gaat in op de volgende werkdag

5.13 Order niet ontvangen? Meld dit binnen 10 werkdagen nadat u de factuur van ons heeft ontvangen!  Wij kunnen tot maximaal 10 dagen nadat uw order bij DHL is aangemeld, een onderzoek laten starten. Daarna is het voor ons niet mogelijk om u te helpen bij het vinden van uw order.

5.14 Orders met een gewicht hoger dan 25KG worden niet op zaterdag aangeboden.

5.15 Orders die naar België worden verstuurd, worden standaard op werkdagen (ma-vrij) aangeboden.

5.16 Brandstoforders worden i.v.m. ADR transport in NL op woensdag en vrijdag aangeboden door Transmission.(Levertijd 1 werkdag) Voor België geldt dit op donderdag en maandag. (Levertijd 2 werkdagen)

Ruilen en herroepingsrecht

6.1 Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de koper het recht heeft met boete en zonder opgaaf van redenen*(6.3) een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, mits deze in ongeopende verpakking retour wordt gezonden.

6.2 Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Oliehandel zorg voor terugbetaling van het totaalbedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten & retourkosten) binnen 10 werkdagen van het door de Koper aan Oliehandel betaalde.

* 6.3 Oliehandel houdt zich het recht voor om retouraanvragen van speciaal voor u als klant bestelde producten te weigeren. (Dit wordt duidelijk vermeld bij het product)

6.4 De te retourneren producten moeten binnen een week na afhandeling van de retouraanvraag opgestuurd worden.

6.5 Producten welke alleen te bestellen zijn als set of samenstelling, mogen niet als enkel stuks geretourneerd worden.

6.6 Wanneer u ervoor kiest uw franco-order te wijzigen, waardoor het order bedrag lager uitvalt dan het franco- orderbedrag. Zullen wij verzendkosten in rekening brengen. Let op, dit geldt ook voor orders die deels worden geretourneerd!!!

6.7 Vanaf 01-04-2024 moet u als consument betalen voor het retourzenden / ruilen van uw (gedeeltelijke) order. Dit bedrag is €7.95 incl. BTW.

Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Oliehandel niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Schadevergoeding

8.1 Oliehandel kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Let op: Wanneer u een product bij ons koopt in blik, kunnen wij niet garanderen dat u deze kunt gebruiken ter decoratie.

8.2 Wanneer een product defect of beschadigd is,  heeft u als consument 10 werkdagen de tijd om dit aan Oliehandel.nl te melden.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Oliehandel en de Koper is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht in overeenstemming met het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien Oliehandel daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats Oliehandel of de Koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

9.3 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

Contact

Oliehandel.nl is op werkdagen van 08.00-17.00 uur bereikbaar via info@oliehandel.nl

 

Let op! Afhalen zonder vooraf online te hebben besteld en betaald is NIET MOGELIJK. Dit is alleen mogelijk voor zakelijke klanten met een bestaand zakelijk account!

 

 

Whatsapp